top of page

Tachi Kata

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Heisoku-Dachi, Musubi-Dachi, Heiko-dachi, Hachi-Ji-Dachi

Naihanchi-Dachi, Shiko-Dachi, Tei-Ji-dachi, Kokutsu-Dachi

Kossa-Dachi, Han Kossa-Dachi, Nekoashi-dachi, Kakeashi-Dachi

Katahiza-Dachi, Tsuruashi-Dachi, Guichi-dachi, Fudo-Dachi

Moto-Dachi ou Heno-Ji-Dachi, Zenkutsu-Dachi

Agura, Seiza

bottom of page